Lid worden

  AANMELDFORMULIER NIEUW LID v.v. BIESLO


  zo JA, welke vereniging?

  datum/jaar van afmelding

  (*) mogelijk dat overschrijving aangevraagd moet worden bij KNVB


  MACHTIGINGSKAART CONTRIBUTIE v.v. BIESLO


  Via deze machtigingskaart kunt u v.v. Bieslo machtigen tot automatische incasso van het contributiebedrag. De
  automatische incasso zal eenmaal per jaar in oktober/november plaatsvinden. Bij beƫindiging van het lidmaatschap
  vervalt automatisch de machtiging. Er worden bovenop de vastgestelde contributie administratiekosten in
  rekening gebracht bij iedereen die niet tijdig via automatische incasso betaalt. Jaarlijks wordt in de algemene
  ledenvergadering, eveneens in oktober, de contributie voor het volgende seizoen vastgesteld.

  Ondergetekende
  Incassant


  R.K.V.V. Bieslo


  Beekstraat 4


  5954 AW Beesel


  1053.92.235

  Betalingsgegevens


  Contributie  Jaar

  Bankgegevens ondergetekende  Ondertekening


  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af
  te schrijven van de rekening ondergetekende en het is bekend dat deze afschrijving plaats vindt in de maand
  oktober/november van ieder jaar.  Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 werkdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de bank of Postbank. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan: secretaris Geert Levels, Pastoor Gerrishof 6, 5954CC Beesel (077-474-1908), vvbieslo@home.nl